خانه / مبانی نظری و تئوری ها / مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی (پەڕە 2)

مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی

بسته های آموزشی مبانی و چارچوب نظری روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی

خلاقیت-مبانی و چارچوب نظری تحقیق، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR100 تعداد صفحات :    ۲۶  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خلاقیت  فهرست مطالب خلاقیت         ۱ ۲-۲-۱ اهمیت خلاّقیت        ۵ ۲-۲-۲ مراحل خلاقیت        ۵ ۲-۲-۳ ویژگی های مهم در خلاقیت  ۷ ۲-۲-۴ عوامل مؤثر در خلاّقیت و …

مشاهده جزییات

مهارت های اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR99 تعداد صفحات :    ۸  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۴۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد مهارتهای اجتماعی  فهرست مطالب مهارتهای اجتماعی     ۱ هدفهای اجتماعی شدن        ۳ مولفه های مهارت اجتماعی   ۴ عوامل موثر در رشد مهارتهای اجتماعی       ۵ ارتباط با همسالان     …

مشاهده جزییات

اعتیاد-مبانی و چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR98 تعداد صفحات :    ۱۱  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اعتیاد  فهرست مطالب اعتیاد  ۱ تعاریف اعتیاد  ۱ ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به مواد  ۲ ملاک های تشخیصی DSM-5        ۳ پیشینه مواد مخدر در …

مشاهده جزییات

سوگیری توجه-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR97 تعداد صفحات :   ۱۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۵۰۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی در مورد سوگیری توجه  فهرست مطالب سوگیری توجه ۱ اصلاح سوگیری توجه ۳ ابزارهای سنجش سوگیری توجه (پروب دات) ۵ زمان ارائه محرک       ۶ مدت زمان اصلاح سوگیری توجه …

مشاهده جزییات

سخت رویی-مبانی و چارچوب نظری تحقیق، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR96 تعداد صفحات :    ۱۲  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۵۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  سخت رویی  فهرست مطالب سخت رویی    ۱ ۲-۳۱ سخت رویی     ۱ ۲-۳۲ ویژگی های افراد سخت رو     ۲ ۲-۳۳ فواید آموزش سخت رویی       ۲ ۲-۳۴ …

مشاهده جزییات

هوش هیجانی-مبانی و چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR95 تعداد صفحات :  ۴۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۲۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هوش هیجانی   فهرست مطالب هوش هیجانی ۱ شناسایی هیجان‌ها:    ۴ فهم هیجان‌ها  ۵ تنظیم هیجان‌ها یا مدیریت هیجانی:  ۷ تسهیل هیجانی تفکر یا استفاده از …

مشاهده جزییات

سلامت روان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR94 تعداد صفحات :    ۳۳  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۰۰۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سلامت روان  فهرست مطالب سلامت روان ۲ تعریف: ۲ طبق نظر وایت (۲۰۰۱) افراد دارای سلامت روان چندین ویژگی دارند که عبارتند از: ۲ ۲-۳-۲ …

مشاهده جزییات

فرسودگی شغلی و حمایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR93 تعداد صفحات :   ۲۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۸۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد فرسودگی شغلی و حمایت شغلی  فهرست مطالب فرسودگی شغلی و حمایت شغلی      ۱ چهار چوب پژوهش    ۱ عوامل استرس شغلی  ۲ عوامل محیطی :        ۲ …

مشاهده جزییات

مکاتب اخلاقی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR92 تعداد صفحات :    ۲۰  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۷۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد مکاتب اخلاقی  فهرست مطالب مکاتب اخلاقی ۲ ۲.۲. تعریف مفهوم اخلاق:     ۲ ۳.۲. دیدگاه  ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق :    ۳ ۳.۲. ۱.اخلاق …

مشاهده جزییات

هوش هیجانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR91 تعداد صفحات :   ۲۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هوش هیجانی  فهرست مطالب هوش هیجانی ۱ ۲-۲-۱) تاریخچه ی هوش هیجانی ۳ ۲-۲-۲) پیامدهای هوش هیجانی: ۵ ۲-۲-۳ ) رویکردهای هوش هیجانی ۷ ۲-۲-۳-۱)  رویکرد …

مشاهده جزییات