مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی

بسته های آموزشی مبانی و چارچوب نظری روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی

سرمایه اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR10 تعداد صفحات :   ۶۱   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۱۶۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سرمایه اجتماعی  فهرست مطالب سرمایه اجتماعی       ۴ پیشینه تحقیق ۴ ۱-۱-۲ تحقیقات داخلی       ۴ ۲-۱-۲ تحقیقات خارجی      ۷ ۲-۲- چهارچوب نظری سرمایه اجتماعی      ۱۱ ۱-۲-۲-  …

مشاهده جزییات

بزهکاری نوجوانان-مبانی و چارچوب نظری،تاریخچه و مفاهیم

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR9 تعداد صفحات :   ۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۴۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری،تاریخچه و مفاهیم در مورد بزهکاری نوجوانان  فهرست مطالب بزهکاری نوجوانان      ۲ مفاهیم بزهکاری       ۲ تعریف بزه      ۲ بزهکاری        ۲ ۲ – ۴ – ۳ بزهکار     ۳ ۲ – ۴ – ۴ تاریخچه مفهومی …

مشاهده جزییات

کانون های اصلاح و تربیت-مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و تعاریف

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR8 تعداد صفحات :   ۲۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۷۰۰۰ تومان مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و تعاریف در مورد کانون های اصلاح و تربیت  فهرست مطالب کانون های اصلاح و تربیت    ۳ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان   ۳ ۲ – ۶ …

مشاهده جزییات

مدیریت بدن-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR7 تعداد صفحات :  ۴۲    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۱۲۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد مدیریت بدن    فهرست مطالب مدیریت بدن   ۲ پیشینه تحقیق ۲ ۲-۲ مدیریت بدن در نظریه پردازیهای جامعه شناختی       ۷ …

مشاهده جزییات

توانمندسازی زنان-مبانی و چارچوب نظری

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR6 تعداد صفحات :   ۱۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۵۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، در مورد  توانمندسازی زنان   فهرست مطالب توانمندسازی زنان      ۲ نظریه توانمندسازی    ۲ ۳-۳-۲-نظریه فمینیسم لیبرال        ۳ ۳-۳-۳-نظریه توانمندی لانگه ۴ ۳-۳-۴-نظریه سایبر فمینیسم         ۶ چارچوب نظری         ۹ منابع …

مشاهده جزییات

مهارت های زندگی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR5 تعداد صفحات :  ۳۵    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۱۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مهارت های زندگی   فهرست مطالب مهارتهای زندگی       ۴ ۲-۱پیش درآمد        ۴ ۲-۲ تعریف مهارت     ۵ ۲-۳ مفهوم وتعریف مهارتهای …

مشاهده جزییات

انزوای اجتماعی و تاخیر در ازدواج-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR4 تعداد صفحات :   ۴۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۴۰۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  انزوای اجتماعی و تاخیر در ازدواج   فهرست مطالب انزوای اجتماعی و تاخیر در ازدواج    ۲ مقدمه  ۲ ۲-۲ تحقیقات …

مشاهده جزییات

مدارس هوشمند-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR3 تعداد صفحات :   ۴۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۴۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد مدارس هوشمند فهرست مطالب مدرسه هوشمند        ۳ مقدمه: ۳ ۳-۲-۱ منظور از مدارس هوشمند چیست ؟  ۳ ۳-۲-۲ تعریف مدرسه …

مشاهده جزییات

عزت نفس-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR2 تعداد صفحات :   ۲۲   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  عزت نفس   فهرست مطالب عزت نفس      ۱ ۲-۳-۱ تعاریف عزت نفس     ۵ ۲-۳-۲ نظریه های عزت نفس         ۶ ۲-۳-۲-۱ …

مشاهده جزییات

سلامت روان-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR1 تعداد صفحات :   ۱۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  سلامت روان   فهرست مطالب سلامت روان   ۳ زمانی افراد از نظر روانی سالم هستند که خصوصیات شاخص زیر را …

مشاهده جزییات