بررسی حذف بیولوژیکی ترکیبات آروماتیک از آب های آلوده

کد محصول SH31

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول : بیوراکتورها
مقدمه ۱
بیوراکتور ها ۳
انواع بیوراکتورها ۴
بیوراکتورهای سینی دار ۴
بیوراکتورهای استوانه ای افقی ۶
بیوراکتورهای بستر آکنده ۷
بیوراکتورهای همزده شده بطور منقطع ۹
بیوراکتورهای همراه با اختلاط پیوسته و هوادهی تحت فشار ۱۰
الف) بیوراکتورهای همزده شده به طور پیوسته ۱۰
ب) بیوراکتورهای استوانه ای راکینگ ۱۰
ج) بیوراکتورهای بستر سیال گاز- جامد ۱۱
نتیجه گیری ۱۲
فصل دوم: روشهای فیزیکی و شیمیایی سالم سازی آبهای آلوده
روشهای فیزیکی و شیمیایی سالم سازی آبهای آلوده ۱۳
روشهای فیزیکی ۱۳
شستشوی آب ۱۳
دفع توسط هوا ۱۴
دفن کردن ۱۴
جذب کربنی ۱۴
دفع آلودگی از آب با روش الکتریکی ۱۵
جداسازی آلاینده ها بر اساس اندازه ذرات ۱۵
استخراج توسط سیالات فوق بحرانی ۱۵
روشهای حرارتی ۱۵
احتراق کاتالیزوری ۱۶
بستر سیال شده ۱۶
کوره دوار ۱۶
دفع حرارتی ۱۷
فرآیندهای شیمیایی ۱۷
اکسیداسیون شیمیایی ۱۷
استفاده از تشعشع ۱۸
رسوب دادن ۱۸
تبادل یونی ۱۸
احیاء کردن ۱۹
اکسیداسیون با کمک اشعه ماوراء بنفش ۱۹
روشهای جامدسازی و پایدار کردن ۱۹
جامد سازی سیمانی ۱۹
جامد سازی پوزولانی ۱۹
پایداری ترموپلاستیک ۲۰
روشهای احیاء و اصلاح زیستی آب ۲۱
تعریف احیاء و اصلاح زیستی آب ۲۱
تاریخچه عوامل ایجاد کننده مقاومت ۲۱
ساختمان مولکولی ۲۲
شرایط محیطی ۲۲
حضور میکروارگانیسمها ۲۲
کموتاکسیس ۲۵
متابولیزم و کومتابولیزم ۲۵
دهنده الکترون و گیرنده الکترون ۲۷
غلظت کمینه سوبسترا ۳۱
تجزیه پذیری زیستی ۳۲
در دسترس بودن ١ آلاینده ها برای تجزیه زیستی ۳۳
جذب سطحی ۳۳
ایجاد یک فاز غیر آبی ( NAPL) 35
شوینده های سنتری ۳۸
آفت کشها ۳۹
هیدرو کربنها ۴۲
هیدروکربنهای آروماتیکی چند حلقه ای ( PAH) 47
تجزیه میکروبی PAH 50
متابولیزم BaP 53
مطالب اساسی در مورد تجزیه بیولوژیکی PAH ها ۵۷
حلالهای کلردار و هیدروکربنهای آلیفاتیکی هالوژنه( CAH ) 57
هیدروکربنهای آروماتیکی کلردار ۵۹
PCB ها ۶۰
پنتا کلروفنل (PCP ) 62
دیوکسین ۶۳
مواد منفجره ۶۴
TNT (تری نیترو تولوئن) ۶۵
روشهای مهندسی در احیاء و اصلاح زیستی آب ۶۷
روش در محل ۶۷
بایو ونتینگ ۶۸
سیستمهای گردش آب ۶۹
ایراسپارجینگ ۷۰
احیاء ذاتی ۷۱
روش خارج از محل ۷۲
راکتورهای دوغابی ۷۳
فصل سوم :درمان بیولوژیکی آبهای آلوده
فنانترن ۷۴
انتراسن ۷۴
روش های فیزیکی ۷۴
(دفع توسط هوا) ۷۵
معایب این روش هزینه ی زیادی استفاده می شود ۷۶
عوامل موثر در تصفیه بیولوژیکی ۷۶
برآورد تصفیه پذیری ۷۷
مواد و دستگاههای مورد نیاز و تجهیزات لازم ۷۷
روش کلی مراحل کار ۷۸
مشخصات آب ۷۸
مرحله اول : آلوده کردن آب به ماده آروماتیک ۷۹
مرحله دوم: آماده سازی محیط مغزی – معدنی – و آلی ۷۹
مرحله سوم : آماده سازی میکروارگانیزم ها ۸۰
مرحله چهارم – تهیه محیط پیش کشت (preculture) 80
تهیه پیش کشت برای باکتری ۸۱
مرحله ۵ – تهیه محیط Slurry و قرار دادن در شیکر – انکوباتور ۸۱
مرحله ششم : استخراج فاز های غنی و ضعیف از آروماتیک ۸۲
مرحله هفتم : اندازه گیری میزان مصرف مواد آروماتیک توسط دستگاه
HPLC و یا دستگاه Spectrophotometer 82

نتیجه گیری ۸۴
فصل چهارم: مدل غیر ساختاری تبدیل زیستی فنانترن توسط قارچهای رشته ای
مقدمه ۸۵
مواد وروش ها ۸۷
مواد شیمیایی ۸۷
تبدیل زیستی فنانترن در آزمایشات بیوراکتورزیستی ۸۷
تعیین اندازه گلوکز ۸۸
ابزار مدل سازی ۸۹
نتایج و مباحث ۸۹
فرآیند تبدیل زیستی فنانترن ۸۹
فرمولاسیون مدل ریاضی و راه حل آن ۹۰
نتیجه گیری ۹۵