پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

ME9 -طراحی و چیدمان فرآیند جوشکاری انفجاری صفحات برنج و فولاد

کد محصول: me9

فایل word

90 صفحه

25000 تومان

فهرست مطالب

فهرست مطالب   پنج

فهرست اشکال   هشت

فهرست جداول   ده

فهرست نمودارها            یازده

چکیده  1

 

فصل اول: مقدمه 2

1-1-  پیشگفتار 2

1-2-  تاریخچه  3

1-3- کاربردهای جوشکاری انفجاری      5

موارد ديگر استفاده از جوشكاري انفجاري-10

 

فصل دوم: مكانيزم جوشكاري انفجاري و تئوري حاكم بر آن           12

2-1- مکانیزم جوشکاری انفجاری            12

2-2 - جت برخورد        18

2-3- هندسه جوشكاري انفجاري 23

2-3-1 چيدمان تخت      23

 الف-  تنظيم موازي -24

ب-    تنظيم زاويه‌اي- 24

جوشكاري سطح استوانه‌ها 26

2-3-2- چيدمان هم‌محور- - 26

2-3-3- محل شروع انفجار-- -- 28

2-4 پارامترهاي موثر در جوش پذيري-29

2-4-1- زاويه ديناميكي   و زاويه اوليه  -29

 2-4-2- فاصله دوصفحه 31

2-4-3- انرژي انفجار     32     

2-4-4- خواص فلزات يا آلياژهاي مورد اتصال      32

الف ) استحكام تسليم 32

ب - دانسيته       33

ج - سختي        33

د- دماي انتقال    33

ه - درصد ازدياد طول -- 34

و - چقرمگي شيار          34

ز- سرعت صوت            34

ح - خواص الاستيك دو آلياژ-35

ط - كيفيت سطحي        35

2-5- انواع فصل مشترك جوش و مكانيزم شكل گيري       37

2-5-1-  مكانيزم مبتني بر پديده تشكيل جت         37

2-5-2- مدل موج تنشي  39

2-6- پنجره جوش پذيري           40

2-7- مواد منفجره          43

2-7-1- تغيير سرعت انفجار        45

2-7-2- روشهاي اندازه‌گيري سرعت        46

2-7-3- چگونگي انتقال موج انفجار         47

2-8- تركيبات فلزي قابل اتصال توسط جوشكاري انفجاري            48

ايجاد پوشش فلزي بر قطعات فلزي FLAT PLATE      49

2-9-  مراحل ساخت قطعات جوش انفجاري         50

2-9-1- خريد ماده و انجام آزمايشات لازم           50

2-9-2- آماده سازي      50

2-9-3- جوش اوليه        51

2-9-4- چيدمان جوش   51

2-9-5- عمليات جوش   52

2-9-6- عمليات حرارتي            52

2-9-7- بازرسي            53

2-9-8- پرس و نورد      53

2-9-9- برش    54

2-9-10- آزمايشهاي نهائي         54

 

فصل سوم: روشهاي كنترل كيفي صفحات نا‌همجنس درجوشكاري انفجاري55

3-1- آزمايش سختي      55

3-2- آزمايش برش        57

3-3- آزمايش كشش      59

3-4- آزمايش خستگي   60

 

فصل چهارم: طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج وفولاد          61

4-1- تعريف مسئله         62

4-1-1- آزمايش آناليز شيميائي   62

4-1-2- ازمايش كشش   63

4-1-3- سختي سنجي    64

4-1-4- متالوگرافي        65

4-2- حل و بررسي        66

4-2-1- تعيين پنجره جوشكاري  66

الف- محاسبه حداقل سرعت پيشرفت نقطه جوش   66

ب- محاسبه حداكثر سرعت پيشرفت نقطه جوش    67

ج - محاسبه حداقل سرعت برخورد          67

ه - زاويه بحراني تشكيل جت       68

4-2-2 - تعيين ماده منفجره و مشخصات آن-- 69

الف-  مشخصات ماده منفجره ANFO-- 70

ب -  محاسبه ضخامت ماده منفجره-- 71

4-2-3-  فاصله بين دو صفحه--  75

 

 

فصل پنجم : جمع بندی- 76

5- 1 جمع بندی   76

منابع و ماخذ--   78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

شكل 1-1 : نيروهاي  جاذبه نيروهاي دافعه[14]      7

شكل1-2 : انرژي پتانسيل جاذبه بين دو اتم[14]7

شكل 2-3 : تنظيمات اساسي براي جوشكاري انفجاري[14]-12

شكل 2-4 : تحليل زوايا[15]-13

شكل 2-5 : دياگرام برداري[14]-14

شكل 2-6 : دو مدل تشكيل جت[14]-15

شكل 2-7 : نحوه قرارگيري صفحه پرنده و پايه[14]16

شكل2- 8 : طرح نمادين فرايند جوشكاري انفجاري[3]  17

شكل 2-9 : نحوه تشكيل جت ها[3]--17

شكل 2-10 : طرح نمادين تشكيل جت برخورد19

شكل2- 11 :  :چگونگي شكل گيري جت برخورد در يك تصوير راديوگرافي  -20

شكل 2- 12 : تنظيم دو صفحه با فاصله جدايش ثابت[14]---   22

شكل 2-13 : لحظه كوتاه پس از انفجار[14]--23

شكل2-14 : تنظيم موازي قبل و حين انفجار[8]24

شكل 2-15 : تنظيم زاويه‌اي جوشكاري انفجاري[8]            25

شكل 2-16 : انفجار به خارج [2] --27

شكل2-17 : انفجار به داخل[2]-- 27

شكل2-18 : انفجار به داخل و خارج[2]-- 28

شكل 2-19 : مكان هندسي نقطه شروع انفجار [2] -29

شكل2-20 : ارتباط بين مقدار محاسبه شده بتا و سرعت اتصال[1] نقطه‌اي      31

شكل 2-21 : حالت موجي حاصل از تشكيل جت[2و9]38

شكل 2-22 : مكانيزم موج تنشي در فصل مشترك[2و9]-- 39

شكل 2-23 : پنجره جوشكاري[2]            41

شكل 2-24 : انفجار در يك سيلندر استوانه اي براي  Termonite 1[2]45

شكل 2-25 : تغييرات سرعت انفجار مخلوطهاي ‌پتن - نمك نسبت به درصد پتن براي چگالي g/cc 1 [1]- 46

شكل 2-27 : تركيبهاي فلزي و آلياژهاي متداول قابل اتصال بوسيله جوشكاري[12] انفجاري--48

شكل 2-28 : انجام آزمايشات اوليه[5] 50

شكل 2-29 : آماده سازي سطوح[5]- 50

شكل 2-30 : جوشكاري اوليه صفحات بزرگ [5]-50

شكل 2-31 : ايجاد چيدمان اوليه جوشكاري[5]51

شكل 2-32 : انفجار كنترل شده[5]52

شكل 2-33 : عمليات حرارتي بعد از جوشكاري [5]52

شكل 2-34 : بازرسي كيفي [5]--53

شكل 2-35 : پرس و نورد[5]-53

شكل 2-36 : برشكاري[5]--54

شكل 2-37 : آزمايشهاي كيفي نهائي[5]- 54

شكل 3-42 : آزمايش كشش در جوشكاري انفجاري- 59

شكل 3-43 : آزمايش خستگي در جوشكاري انفجاري 60

شكل 4-46 : نمونه هاي طراحي- 62

شكل 4-47 : شكل و ابعاد نمونه‌هاي آزمايشي-63

شكل4 -48 : نمونه‌ها پس از آزمايش- 64

شكل 4-49 : منطقه متالوگرافي اتصال 65

شكل 4-50 :  پنجره جوشكاري فولاد و برنج بر اساس روابط تجربي 69

شكل 4-51 : تاثير گازوئيل بر سرعت انفجار--70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

جدول  2-1 : مشخصات عمومي فرايند جوشكاري  16

جدول 2-2 : ارتباط دانسيته و ضخامت صفحه پرنده [1و4] -31

جدول 2-3 : سرعت صوت در فلزات و آلياژهاي مختلف    34

جدول 3-4 : جدول انواع ورقهاي برشي با محاسبه نيروهاي مختلف انفجاري- 58

جدول4-5 : آنالیز شیمیایی برنج   63

جدول 4- 6 : آنالیز شیمیایی فولاد            63

جدول 4-7 : نتايج سختي سنجي برنج 64

 جدول 4-8 : خواص آلياژ برنج مورد استفاده-65

جدول 4-9 :خواص آلياژ فولاد     65

جدول 4-10 : مشخصات آنفو--70

جدول  4- 11 :  نتايج محاسبات براساس فرضيه 1 73

جدول 4-12- نتايج محاسبات بر اساس فرضيه2--73

جدول 4-13- نتايج محاسبات بر اساس فرضيه 3- 74

جدول 4-14 نتايج محاسبات مربوط به ضخامت ماده منفجره-- 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

 

شكل2-20 : ارتباط بين مقدار محاسبه شده بتا و سرعت اتصال[1] نقطه‌اي براي صفحات موازي-31  

شكل 2-23 : پنجره جوشكاري[2] 41

شكل 2-24 : انفجار در يك سيلندر استوانه اي براي  Termonite 1[2]-- -45

شكل 2-25 : تغييرات سرعت انفجار مخلوطهاي ‌پتن - نمك نسبت به درصد پتن براي چگالي g/cc 1 [1]-- 46

شكل 3-38 : نمودار نتايج سختي سنجي56

شكل 3-39 : نمودار نتايج سختي سنحي الياژ آلومينيوم--57

شكل 3-40 : نمودار نتايج آزمايش برش در جوشكاري انفجاري-58

شكل 3-41 : نمودارروش دوم آزمايش برش در جوشكاري انفجاري-58

شكل 3-44 : نمودار نتايج آزمايش خستگي در جوشكاري انفجاري--60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

اصل موضوع اين پايان نامه در مورد جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد مي‌باشد كه جزء جوشكاري فشاري محسوب مي‌شود . اين نوع جوشكاري بر اساس يك اتفاق كه در حين انجام عملياتي كه بر پايه اصابت دو صفحه بود كشف شد،اينگونه كه بر اثر اصابت سريع دو فلز  غير هم جنس كه منجر به چسبيدن بعضي از قسمتهاي آن شد توجه متفكران را به آن جلب كرد كه با تحقيق و بررسي به اين نوع جوشكاري پي بردند و با سرمايه‌گذاري  و گسترش آن اين فن روش توليد را جزء يكي ديگر از فرايندهاي جوشكاري به حساب آوردند . اين نوع جوشكاري با توجه به اينكه امروزه يكي از روشهاي مهم توليد به حساب مي‌آيد توانسته است دريچه‌اي نو براي توليداتي كه روشهاي ديگر از آن عاجزند را به خوبي انجام دهد . در اين روش از تركيب گرما، جريان فلز و فشار و اتصال محكمي كه از طريق اتصال بين اتمي دو فلز ايجاد مي‌شود. پارامترهاي مهمي در اين فرايند موثر مي‌باشند كه شامل زاويه ديناميكي، زاويه اوليه، فاصله ايستادن ، انرژي انفجار ودرجه حرارت و... كه باعث برخورد دو صفحه فلز شده و درنتيجه منجر به تشكيل جت برخورد مي‌شود واز بهم پيوستن دو فلز سطح مشترك بوجود مي‌آيد. با محاسبات خاص كه در اين پايان نامه آورده شده يك پنجره جوشكاري بدست مي‌آيد كه مي‌توانيم پارامترهاي مهم در جوشكاري انفجاري  صفحات دو جنسيتي  را محاسبه كردوشرايط مساعد براي انجام اين جوشكاري را بدست آورد .مواد منفجره خاصي دراين فرايند مورد استفاده قرار مي‌گيرند مانند باروت ، TNT ،  Anfo و ... كه هر كدام بسته به نوع فلزات  مورد استفاده  در  اين روش مورد استفاده قرار مي‌گيرندكه مي‌توان سرعت را هم  به اين طريق تنظيم كرد . كلا اين نوع جوشكاري بر دو حالت موازي و زاويه‌دار قرار گرفتن دو صفحه فلزي ( پايه و پرنده ) انجام مي‌شود البته براي چند جداره كردن لوله ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید