پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت (صفحه ی 1)

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه

 

* برای مشاهده ی سایر مقالات ترجمه شده ی رشته ی مدیریت اینجا کلیک کنید*

 

کد مقاله

M1 - مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل  (2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees

 

M2. ترجمه مقاله انگلیسی؛ تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی  -(2011) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance

 
 

M3. ترجمه مقاله انگلیسی؛ سیستم های مدیریت کارمند و بافت های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت (2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Employee management systems and organizational contexts: a population ecology approach

 
 

M4. مقاله انگلیسی ترجمه شده: شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Flexible working conditions and decreasing levels of trust

 
 

M5. ترجمه مقاله انگلیسی؛ تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری  (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Dynamic effects of business cycles on business relationships

 

M6. ترجمه مقاله انگلیسی؛ سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای (با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات) (2012) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The "organization" as an interdisciplinary learning zone: Using a strategic game to integrate learning about supply chain management and advertising

 

M7. ترجمه مقاله انگلیسی ؛ یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک (2008) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Formal and informal interorganizational learning within strategic alliances

 
 

M8. ترجمه مقاله انگلیسی؛ ارزش برنامه ریزی تجاری قبل از راه اندازی- دیدگاه تئوریک تصمیم گیری  (2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective

 
 

M9. ترجمه مقاله انگلیسی؛ رهبری در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مدیریت و سطوح چندگانه تحلیل(2009)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Leadership across hierarchical levels: Multiple levels of management and multiple levels of analysis

 
 

M10. مقاله انگلیسی ترجمه شده: انگیزه وابستگی (پیوندجویى) و علاقه در حرفه های کارآفرینی (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Affiliation motivation and interest in entrepreneurial careers

 
 

M 11 . ترجمه مقاله انگلیسی؛ اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework

 

M12. ترجمه مقاله انگلیسی؛ توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage

 
 

M13. مقاله انگلیسی ترجمه شده: ساختار سازمانی و قابلیت های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEها) و (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organizational structure and specialized marketing capabilities in SMEs

 
 

M14. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای ((2007) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Integrating the Kano model, AHP and planning matrix QFD application in library services

 
 

M15. ترجمه مقاله انگلیسی؛ تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی  (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The impact of internal and external market orientation on performance in local public organisations

 
 

M16. ترجمه مقاله انگلیسی؛ بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Enhancing employee outcomes: The interrelated influences of managers' emotional intelligence and leadership style

 
 

M17. مقاله انگلیسی ترجمه شده: چارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Quality management framework for public management decision making

 
 

M18. مقاله انگلیسی ترجمه شده: ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره؛ یافته هایی از یک کشور در حال توسعه (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance: Findings from a developing country

 
 

M19. مقاله انگلیسی ترجمه شده: چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

An integrated framework for outsourcing risk management

 
 

M20. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ رابطه بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاهها، ادراکات و رفتارهای کارمند (2006)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Relationships between leader reward and punishment behavior and subordinate attitudes, perceptions, and behaviors: A meta-analytic review of existing and new research

 

M21. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مزیت رقابتی ملت‌ها: آیا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت بین المللی کشورها را شرح می‌دهد؟ (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the international competitiveness of countries

 
 

M22. مقاله انگلیسی ترجمه شده: طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک  (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Design of Dynamic Coordination Architecture and Supporting Platform for Agile Supply Chain

 
 

M23. مقاله انگلیسی ترجمه شده: آزادسازی مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک (2005)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks

 
 

M24. ترجمه مقاله انگلیسی؛ رابطه بین شهرت اخلاقی سازمان و ارزش دریافت شده مشتری از منظر ادراکات مشتری(2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Ethical reputation and value received: customer perceptions

 
 

M25. مقاله انگلیسی ترجمه شده: یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران (2005)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A 0-1 goal programming model for nurse scheduling

 
 

M26. مقاله انگلیسی ترجمه شده: فرهنگ سوء عملکردی سازمان؛ نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار /*  (2006)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Dysfunctional organization culture The role of leadership in motivating dysfunctional work behaviors

 
 

M27. مقاله انگلیسی ترجمه شده: کیفیت خدمت دهی توریسم از فرودگاه آغاز می شود  (2006)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Tourism service quality begins at the airport

 
 

M28. مقاله انگلیسی ترجمه شده: ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش (2008)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

relation between organizational intelligence and organizational knowledge managment development

 
 

M29. ترجمه مقاله انگلیسی؛ مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Human resource management and corporate entrepreneurship

 
 

M30. ترجمه مقاله انگلیسی؛ اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی (2010)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market A multiresolution analysis

 

M31. ترجمه مقاله انگلیسی؛نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning

 
 

M32. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی  (2000)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A critical review of knowledge management as a management tool

 
 

M33. مقاله انگلیسی ترجمه شده: برون سپاری؛ مزایا و ریسک ها (2006)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Outsourcing — The benefits and the risks

 
 

M34. ترجمه مقاله انگلیسی؛ فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)و  (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM)

 
 

M35. ترجمه مقاله انگلیسی؛ هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Goal / target setting and performance assessment as tool for talent management

 
 

M36. ترجمه مقاله انگلیسی؛ نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس(2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals

 
 

M37. مقاله انگلیسی ترجمه شده: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EIو ((2009)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence

 
 

M38. ترجمه مقاله انگلیسی؛ مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک نگرش بازاریابی بر مبنای اطلاعات مشتری (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

CRM as a Marketing Attitude Based on Customer’s Information

 
 

M39. مقاله انگلیسی ترجمه شده: تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی : تجزیه و تحلیل اندازه شرکت (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The influence of organizational factors on e-business use: analysis of firm size

 

M40. مقاله انگلیسی ترجمه شده: تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر همراستایی استراتژیک و پذیرش IT در شرکت های کوچک آمریکایی (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Impact of owner's knowledge of information technology (IT) on strategic alignment and IT adoption in US small firms

 
 

M41. مقاله انگلیسی ترجمه شده: بهبود اجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین در سازمانها (2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Improving the execution of supply chain management in organizations

 
 

M44. ترجمه مقاله انگلیسی؛ پیچیدگی، سادگی ، شفافیت (2010)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Complexity, simplicity, simplexity

 
 

M45. ترجمه مقاله انگلیسی؛ پیچیدگی در محیط کسب وکار  (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Complexity in business environments

 
 

M46. ترجمه مقاله انگلیسی؛ روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A Decision Engineering Method to Identify the Competitive Effects of Working Capital: A Neural Network Model*

 
 

M47. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مدل تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه (2009)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities in project management

 
 

M48. مقاله انگلیسی ترجمه شده: چه کسی ، چه کسانی را نظارت می کند؟ مدیران اجرایی ، نظارت و ساختار سخاوتمندی در شرکت های بزرگ آمریکایی (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

WHO IS GOVERNING WHOM? EXECUTIVES, GOVERNANCE AND THE STRUCTURE OF GENEROSITY IN LARGE U.S. FIRMS

 
 

M49. ترجمه مقاله انگلیسی؛ سهم بازار و سیاست وجوه نقد (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Market Share and Cash Policy: Evidence from Western European Companies

 
 

M50. مقاله انگلیسی ترجمه شده: کارت امتیازی متوازن پیش فعال (2011)، ترجمه مقاله موجود نیست 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A proactive balanced scorecard

 
 

M51. مقاله انگلیسی ترجمه شده: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی(2000)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Scanning the business environment: some conceptual issues

 
 

M52. مقاله انگلیسی ترجمه شده: تبدیل تغییرات خط‌مشی ملی به روشهای مدیریت منابع انسانی محلی  (2009)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Translating national policy changes into local HRM practices

 
 

M53. ترجمه مقاله انگلیسی؛ بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون های مقادیر کرانه ای(2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Investigating Equilibrium Relationship between Macroeconomic Variables and Malaysian Stock Market Index through Bounds Tests Approach

 
 

M54. مقاله انگلیسی ترجمه شده: رویکردی عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت ها (TOC) و (2009)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A practical approach to achieving Agility-a theory of constraints perspective

 
 

M55. مقاله انگلیسی ترجمه شده: آزادسازی مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک (2005)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks

 
 

M56. مقاله انگلیسی ترجمه شده: سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility

 
 

M57. مقاله انگلیسی ترجمه شده: دور نمایی از موضوع تغییر سازمانی - مطالعه موردی: کاربرد دو مدل تغییر  (2011)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A Perspective on Organizational Change Issue – Case Study on the Application of Two Change Models

 
 

M58. ترجمه مقاله انگلیسی؛ نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب (2006)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The role of communication and management support in a lean manufacturing implementation

 
 

M59. مقاله انگلیسی ترجمه شده: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟ (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer Loyal?

 
 

M60. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی (2003) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Modeling Information Ethics: The Joint Moderating Role of Locus of Control and Job Insecurity

 

M61. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات در دانشگاه -10000 تومان (2011)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Challenges of implementing the ethics through the use of information technologies in the university

 
 

M62. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ چالش های اسلامی نسبت به منابع انسانی در سازمان های مدرن 10000 تومان (2010)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Islamic challenges to HR in modern organizations

 
 

M63. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی -10000 تومان(2002)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The enabling role of decision support systems in organizational learning

 

M64. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری ( 15000 تومان)  (2011)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio

 
 

M65. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی 10000 تومان (2009)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Scenario planning in public policy: Understanding use, impacts and the role of institutional context factors

 

M66. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی -10000 تومان  (2011)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach

 
 

M67. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن (توسعه ی یک چارچوب مفهومی) 10000 تومان (2012)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Impact of customer integration on project portfolio management and its success—Developing a conceptual framework

 

M68. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ مدیران بخش عمومی و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران -10000 تومان(2009)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran

 

M69. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی ( 15000 تومان) (2010)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Regulation,publicpolicy,andinvestmentincommunications infrastructure

 

M70. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی خط مشی گذاری( 15000 تومان) (2012)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Barriers and levers to future exploration in practice experiences in policy-making

 

M71. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ مدلسازی خط مشی : تعریف، طبقه بندی و ارزیابی (2011) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Policy modeling: Definition, classification and evaluation

 

M72. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری (2012)10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance

 

M73. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید (2012) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

 

M74. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: اهمیت مفاهیم مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

THE IMPORTANCE OF CONCEPTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND LEARNING ORGANIZATION IN MANAGING THE KNOWLEDGE - FLOW IN ORGANIZATIONS

 

M75. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (2012) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Country risk, country size, and tax competition for foreign direct investment

 

M76. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده (2009)10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Derived versus full name brand extensions

 

M77. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟ (2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Consultant-client relationship: one of the secrets to effective organizational change?

 

M78. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری در رسانه ها (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Accounting in the media

 

M79. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان (2010)10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Impact of Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on Turnover Intentions of Call Center Personnel in Pakistan

 

M80. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: تجارت منصفانه چای رویبوس؛ رابطه تولید کنندگان آفریقای جنوبی و بازارهای مصرفی آمریکا (2010)  -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Fair Trade Rooibos tea: Connecting South African producers and American consumer markets

 

M81. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت (2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

initial public offerings and the role of the managment accountant

 

M82. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

attract and retain top talent

 

M83. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن (2012)-10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Tacit knowledge: review and possible research directions

 

M84. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی (2012) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework

 

M85. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ حوادث ناشی از کار در آمریکا : بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی (2012) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Occupational Injury in America: An analysis of risk factors using data from the General Social Survey (GSS)

 

M86. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی (2012) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Product mix strategy and manufacturing flexibility

 

M87. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: پتانسیل های انگیزشی تیمها: بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر 2006 درباره انگیزش تیمها (2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The motivating potential of teams: Test and extension of Chen and Kanfer’s (2006) cross-level model of motivation in teams

 

M88. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ چگونه کارمندان را به موقعیت های جدید راهنمائی و جهت دهی کنیم (2006) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

How to Orient Employees into New Positions Successfully

 

M89. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن(2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Designing a knowledge-based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective

 

M90. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ گزینش برای انتصابات بین المللی (2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Selection for international assignments

 

M91. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی (2006) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Facilitators of organizational learning in design

 

M92. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Success factors of knowledge management in temporary organizations

 

M93. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Impacts of the World Recession and Economic Crisis on Tourism: North America

 

M94. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP - و(2006) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management in Implementing ERP Systems

 

M95. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان (2011)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategic human resource management and the decline of employee focus

M96. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد (2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance

 

M97. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه : از منظر دولت الکترونیکی(2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Logistics and transportation information systems in Turkey: e-government perspectives

 

M98. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی (2008) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Congruent knowledge management behaviors as discriminate sources of competitive advantage

 

M99. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP) برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری(2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France

 

M100. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Knowledge creation measurement methods

 

M 101. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش (2010) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Goal orientations and the motivation to share knowledge

 

M 102. علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار(2004) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Ethics in Information Technology and Software Use

 

M 103.عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو (2012) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Perceived Environmental Uncertainty in scenario planning

 

M 104-ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی(2008) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

relation between organizational intelligence and organizational knowledge managment development

 

M 105-دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک(2012) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A cyclical view of the relationship between corporate governance and strategic management

 

M 106-مجله تحقیقات حسابداری مدیریت: پس از 20 سال (2010) (15000 تومان)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Management Accounting Research: 20 years on

 

M 107-درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن (2013) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Supply chain lessons from the catastrophic natural disaster in Japan

 

M108-عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری (2011) -10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organizational factors to support knowledge management and innovation

 

M109-سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم(2009) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Management information systems and strategic performances: The role of top team composition

 

M110-اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (2008) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The adoption of techno-relationship innovations A framework for electronic customer relationship management

 

M111-یک دیدگاه فرآیندی ازمدیریت دانش (2011) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A Process View of Knowledge Management: It Ain’t What you do, it’s the way That you do it

 

M112- منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی (2013) -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Firm resources and entrepreneurial orientation as determinants for collaborative entrepreneurship

 

M113- برداشت های انتقادی از تغییر سازمانی (2007) -ترجمه مقاله موجود نیست 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Critical Perceptions of Organisational Change

 

M114- سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: بررسی و تحلیل عملی (2006) 10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Human resource information systems: a review and empirical analysis

 

M115- آیا تبلیغات اثری روی قصد خرید برند فروشگاهی دارد؟ یک چهارچوب مفهومی (2012) -10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Does advertising matter to store brand purchase intention? A conceptual framework

 

M116- مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین (2012) - 10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Study of Supply Chain Management Strategy and Practices on Supply Chain Performance

 

M117-پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی هند (2012)(15000 تومان)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

E-Governance Adoption In Government Organization Of India

 

M118-اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك (2008) 10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Adoption of e-government in three Latin American countries: Argentina, Brazil and Mexico

 

M119-مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ مدلی برای مدیریت دانش پروژه (2011)ترجمه مقاله موجود نیست

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A Model of Project Knowledge Management

 

M120-جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین (2013) (15000 تومان)

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Gender and personality in transformational leadership context An examination of leader and subordinate perspectives

 

M121- تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری 10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Operations Research: The Productivity Engine How To Create Real Productivit Gains In Your Business

 

M122- اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (2003) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Negative Priorities in the Analytic Hierarchy Process

 

M123- راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم (2006) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A non-compensatory compromised solution for material selection of bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) using ELECTRE IV

 

M124- یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده (2011) 10000 تومان 

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A combined methodology for supplier selection and performance evaluation

 

M125- تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre و(2007)  10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method

 

M126- سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان ۲۰۱۳ 12000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Integrating hierarchical balanced scorecard with fuzzy linguistic for evaluating operating room performance in hospitals

 

M127- چرخه هاي تئوري پردازي در تحقيقات مديريت (2005) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Cycles of Theory Building in Management Research

 

M128- زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی (2000) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Using Real Time Strategic Change For Strategy Implementation

 

M129- (شناسايي فركانس راديويي) و قابليت رويت اطلاعات سطح/RFID بخش (2009) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

RFID and item-level information visibility

 

M130- مديريت ريسک پروژه (2006) 10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Project risk management

 

M131- تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم-1999 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualisation

 

M132- سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه-2006 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Three conceptual levels of construction project management work

 

M133- سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری-2002 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Adopting Customer Relationship Management Technology

 

M134- فایده سازمان تجارت جهانی -10000 تومان

(مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

10 benefits of the WTO trading system

 

M135- زنان و تعادل کار و زندگی؛ آیا راه حل آن مشاغل خانگی است ؟ -2008-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Women and work-life balance: is home-based business ownership the solution?

 

M136- نظامی سازی و تجارت بین المللی-2007 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

militarization and international business

 

M139- انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی : نقش احتمالی عوامل بنیادی-2009 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Broadening the scope of the resource-based view in marketing: The contingency role of institutional factors

 

M141- مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها -1999-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Business Process Reengineering A review of recent literature

 

M142- ايجاد قابليت شناخت مشتری: مديريت استراتژيكی برنامه های مديريتی روابط مشتری-2003 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Creating customer knowledge competence: managing customer relationship management programs strategically

 

M143- اثرات بازخورد سيستم و زمينه تصميم بر رفتار تصميم گيري بر مبناء ارزش-2006 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The effect of system feedback and decision context on value-based decision-making behavior

 

M144- نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری -2006-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Towards a holistic perspective of customer relationship management (CRM) implementation: A case study of the Housing and Development Board, Singapore

 

M145- تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر -1998-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Integrating Internal and External Customer Relationships through Relationship Management A Strategic Response to a Changing Global Environment

 

M146- سيستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان-2006- (15000 تومان)

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The R&D system for industrial development in Taiwan

 

M147- اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت هاي مربوط به بازاریابی: محرك هاي عملکرد بهتر نام تجاري -2010-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related

 

M148- خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان-2002- (15000 تومان)

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The origins and dynamics of Taiwan’s R&D consortia

 

M150- اثرات تورم جهاني و بحران اقتصادي بر صنعت توريسم آمريکاي شمالي-2009 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Impacts of the World Recession and Economic Crisis on Tourism: North America

 

M151- اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی-2007 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector

 

M152- ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان ۲۰۱۳ -17000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?

 

M153- ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France

 

M154- اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است-2005 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Performance measurement is only one way of managing performance

 

M155- تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها-2007 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Human impact issues for crisis management in organizations

 

M156- اداره داده های مشترک : سیاست، عمل و پیشرفت علم-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Governing the data commons: Policy, practice, and the advancement of science

 

M157- شش سيگما در سازمان‌هاي خدماتي انگليس : نتايج به دست آمده از مطالعه يك خلبان-2004 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Six Sigma in the UK service organisations: results from a pilot survey

 

M158- دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Business schools in an age of globalization

 

M159- مزایای عملكرد توليد در اجراي تولید به هنگام-2001- (12000 تومان)

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The production performance benefits from JIT implementation

 

M160- الگوبرداري از استراتژيهاي سرمايه انساني شركتهاي چند مليتي در سنگاپور-2002- 12000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Benchmarking the human capital strategies of MNCs in Singapore

 

M161- مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی-2008-  ( 15000تومان)

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

EFQM model: knowledge governance and competitive advantage

 

M162- ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی-2009 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Creating psychological and legal contracts through human resource practices: A signaling theory perspective

 

M163- گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی -2009- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Biases in social comparisons: Optimism or pessimism

 

M164- اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری در سوئد، 2010-  15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Local economies and general elections: The influence of municipal and regional economic conditions on voting in Sweden 1985–2002

 

M165- مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن-2003 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

MODEL FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CRM USING THE BALANCED SCORECARD

 

M166- توانایی های زنجیره تامین چابک: عوامل تعیین کننده رقابتی-2004 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives

 

M167- مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی-2006 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

CRM and 4 P’s of Marketing

 

M168- چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟ -2008- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

How export marketing research affects company export performance Evidence from Turkish companies

 

M170- ارتباط موثر با بازار هدف -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Effective communication with target market

 

M173- آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟2010-  15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Do market information processes improve new venture performance?

 

M174- تأثير پيچيدگي استراتژيك بر استراتژي بازاريابي و عملكرد سازماني-2006 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The effect of strategic complexity on marketing strategy and organizational performance

 

M175- طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیک خدمات در تجارت الکترونیک، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای ادراک مشتری-2009 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The classification and strategic management of services in e-commerce: Development of service taxonomy based on customer perception

 

M176- راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده-2000 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategies for building consumer brand preference

 

M177- تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی- 2009-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Gender differences in Hong Kong adolescent consumers’ green purchasing behavior

 

M179- اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات-2010- 12000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The impact of pre-existing attitude and conflict management style on customer satisfaction with service recovery

 

M180- افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی) : تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی -2009-15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The increasing importance of public marketing: Explanations, applications and limits of marketing within public administration

 

M181- اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين-2007 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

 

M182- رفتار خریدار سازمانی-1996- 12000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Organizational Buyer Behavior Learning Organization

 

M183- بودن یا نبودن در عرصه رسانه های جمعی اجتماعی به عنوان سودمند ترین استراتژی بازاریابی بعد از رکود اقتصادی جهانی-2011 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

To Be or Not to Be in Social Media Arena as the Most Cost- Efficient Marketing Strategy after the Global Recession

 

M184- درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی (مطالعه موردی روسیه)-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Understanding the role of marketing–purchasing collaboration in industrial markets: The case of Russia

 

M185- یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم -2009-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A new marketing strategy map for direct marketing

 

M186- معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی -2010-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Marketing metrics: Insights from Brazilian managers

 

M187- خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز-2009- 12000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying

 

M189- جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده : یک نگرش سرمایه ی اجتماعی-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The dark side of buyer–supplier relationships: A social capital perspective

 

M190- چرا ادغام بازاریابی با خرید هم سودمند است هم اجتناب ناپذیر-2009 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Why integrating purchasing with marketing is both inevitable and beneficial

 

M191- آیا طراحی های مجدد لوگو به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند ؟ نقش تعهد به برند -2010-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Do logo redesigns help or hurt your brand? The role of brand commitment

M192- نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و وجهه نام تجاري در انتخاب مشتري-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Differential Roles of Brand Credibility and Brand Prestige in Consumer Brand Choice

 

M195- استراتژي آميخته محصول و انعطاف پذيري توليدي-2012 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Product mix strategy and manufacturing flexibility

 

M196- نوآوري در مديريت بازار با بکارگيري هوش تجاري معرفي چارچوب پيشنهادي-2012 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework

 

M197- شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده ادراکات مشتری-2011 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Ethical reputation and value received: customer perceptions

 

M198- اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله مشتری به چه کسی وفادار است؟-2012 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer Loyal?

 

M199- رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن :مطالعه تجربی خریداران اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی-2010 -10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers

 

M200- رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده -2011-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

A study on the association between brand awareness and consumer/brand loyalty for the packaged milk industry in Pakistan

 

M201- کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری -2011-10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

BRAND EQUITY, BRAND LOYALTY AND CONSUMER SATISFACTION

 

M202- روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت: یکی ارزیابی تجربی از شرکت های مالزی-2011 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The relationship between human resource practices and firm performance: an empirical assessment of firms in Malaysia

 

M203- ساختار های متوازن : طراحي سازمان براي رشد مناسب-2008- 10000 تومان  

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Balanced Structures: Designing Organizations for Profitable Growth

 

M205- پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش -2007- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Complexity Leadership; transition from industrial age to the knowledge era

 

M206- چالش های مدیریت منابع انسانی -2005- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The Challenges of Human Resource Management

 

M207- مقیاس بندی عملیات های سیستم منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی -200- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Scale of Operations, Human Resource Systems and Firm Performance in East and Southeast Asia

 

M208- علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم -1996- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organizational science in a postmodern context

 

M209- اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات-2008- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction

 

M210- رفتار شهروندي سازماني: زمان اصلاح ساختار فرا رسيده است- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

organization citizenship behavior: It's construct clean-up time

 

M211- سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری موثر برای مدیریت تولید -2005- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

interprise resource planing system : ffective tool  for production management

 

M212- بررسي منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوري سازماني – يک مطالعه ي تجربي در مورد نظر مديران درباره-2009 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Exploring source of the variety in organizational innovation adoption issues – An empirical study of managers’ label on knowledge management project issues in Taiwan

 

M214- تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

CRISIS RESPONSE DECISION MAKING: CRITICAL ELEMENTS OF A CRISIS RESPONSE PLAN

 

M215- مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک-2004 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Managing human resources in small organizations: What do we know?

 

M216- انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان -2008- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Is passion contagious? The transference of entrepreneurial passion to employees

 

M217- مديريت راهبردي منابع انساني و کاهش تمرکز روي کارکنان -2011- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategic human resource management and the decline of employee focus

 

M218- مديريت منابع انساني و کارآفريني شرکت -2011- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Human resource management and corporate entrepreneurship

 

M219- شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی-2009 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organisations in Malaysia

 

M221- گزينش براي انتصابات بين المللي -2009- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Selection for international assignments

 

M224- آیا شیوه های منابع انسانی با عملکرد خوب به شرکت های بزرگ کارآفرینی کمک می کند؟ نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی-2008 - 15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior

 

M225- نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری-2005 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing

 

M231- اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی -2007- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The adoption of Japanese recruitment practices in Malaysia

 

M232- اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان-2009 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Performance measurement of an enterprise and business units with an application to a Taiwanese hotel chain

 

M234- مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی، یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای -2008- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategic human resource management and knowledge workers: A case study of professional service firms

 

M235- تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری، نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات-2009- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity

 

M236- ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی-2007- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The value of human resource management for organizational performance

 

M238- ایجاد یکپارچگی سازمانی-2007 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Building organizational integrity

 

M239- تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه -2009- 12000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Company Size Effect in Innovative Performance

 

M240- طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض-2009 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Designing and evaluating an online role play in conflict management

 

M241- فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید -2007- 16000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organizational culture and intellectual capital: a new model

 

M242- ايجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ روابط صنعتی-2002 - 18000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Developing new proficiencies for human resource and industrial relations professionals

 

M243- تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده -2001- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

On differences between organizational learning and learning organization

 

M244- اداره كردن تعارض، اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري: يك مطالعه چيني و هندي -2010- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship: A Chinese and Indian study

 

M245- تنوع محیط کار در ایالات متحده امریکا از دیدگاه پیتر دراکر-2009 - 15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Workplace diversity in the United States: the perspective of Peter Drucker

 

M246- مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری-2009 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Implications of turnover and trust for safety attitudes and behaviour in work teams

 

M248- طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن-2009- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Mapping the intellectual structure of modern leadership studies

 

M249- نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی-2009 - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems

 

M251- سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان-2005 - 15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organizational capital as competitive advantage of the firm

 

M252- استرس سازماني : نقش تمايلات بوروكراتيك كاركنان -2004- 12000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Organizationally-induced work stress The role of employee bureaucratic orientation

 

M253- تسهيل کننده هاي يادگيري سازماني در طراحي -2006- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Facilitators of organizational learning in design

 

M254- نقش واسطه‌ گری و ظرفیت جذب در تسهیل روابط صنعت و دانشگاه؛ مطالعه‌ ای تجربی از منطقه TAMA ژاپن -2008- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The role of intermediation and absorptive capacity in facilitating university–industry linkages—An empirical study of TAMA in Japan

 

M256- ترجمه مقاله بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش -2012- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior Between Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing

 

M257- ويروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟ - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

What are viruses, worms, and Trojans?

 

M258- سيستم اطلاعات مديريتي - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Management information system

 

M261- فناوری اطلاعات در زنجیره تامین - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Information Technology and the Supply Chain

 

M262- مدل سازه هاي شبکه دانش و سيستم هاي اداره امور - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Models of Knowledge Network Structures and Governance Systems

 

M263- استراتژي هاي مديريت براي دانش شخصي و سازماني -2002- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge

 

M264- استراتژي شما براي مديريت دانش چيست؟ - 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

What"s Your Strategy for Managing Knowledge

 

M265- مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات -2009- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Management of perceptions of information technology service quality

 

M272- استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات (IT)در کشورهای در حال توسعه؛ تجزیه و تحلیل یک مورد صنعت نرم افزاری -2006- 16000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Using Competitive Advantage Theory to Analyze IT Sectors in Developing Countries: A Software Industry Case Analysis

 

M273- محافظت بین المللی اسرار داد و ستد هنگام استفاده از اینترنت -2003- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

International Protection of Trade Secrets When Using The Internet

 

M275- مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین -2011- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

e-SELFQUAL: A scale for measuring online self-service quality

 

M276- بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی : استفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی هایی از سیستم اطلاعاتی که منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربر می شود -2011- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Re-examining information systems user performance: Using data mining to identify properties of IS that lead to highest levels of user performance

 

M279- مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک -2011- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

An ERP model for supplier selection in electronics industry

 

M280- ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی -2000- 15000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Constructing the information society: women, information technology, and design

 

M282- پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها -2002- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

The dynamics of factors affecting the adoption of innovations

 

M283- استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM  مدیریت ارتباط با مشتری -2007- 10000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + چکیده فارسی)

Strategies for successful CRM implementation

* برای مشاهده ی سایر مقالات ترجمه شده ی رشته ی مدیریت اینجا کلیک کنید 

 

مقاله انگلیسی مدیریت,مقاله انگلیسی ترجمه شده,مقالات مدیریتی,مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید